เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10894

GO TAIWAN Alishan So Lucky!838837 5วัน 3คืน โดยสายการบิน China Airlines (CI)

เส้นทาง : ไต้หวัน ,

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)อุทยานแห่งชาติอาหลีซานอนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
4 ช้อปปิ้ง :ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)กลอเรีย เอาท์เล็ท
1 อาหาร :เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 10 พ.ค. 24อ. 14 พ.ค. 24
฿21,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 16 พ.ค. 24จ. 20 พ.ค. 24
฿21,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 17 พ.ค. 24อ. 21 พ.ค. 24
฿21,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 24 พ.ค. 24อ. 28 พ.ค. 24
฿21,900
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24อ. 4 มิ.ย. 24
฿22,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบิน เถาหยวน - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)
วันที่ 3
ร้านชาอู่หลง (เจียอี้) - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต - เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)
วันที่ 4
ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
วัดหลงซาน (ไทเป) - คอสเมติคเอาท์เลท - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - กลอเรีย เอาท์เล็ท - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Mega Hotel Chiayi หรือเทียบเท่า4
3Ren Mei Fashion Hotel หรือเทียบเท่า3
4Le Room Hotel Kaifeng หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ