อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP11252

อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองหนานโถว - เมืองเจียอี้ - เมืองไทจง - เมืองไทจง - เมืองไทเป - เมืองไทเป

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
EVA Air logo
อีวีเอแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 4 ก.ค. 24จ. 8 ก.ค. 24
฿20,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 12 ก.ค. 24อ. 16 ก.ค. 24
฿20,900
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 18 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
฿21,900
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿21,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - เมืองเจียอี้
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - ร้านชาอู่หลง (เจียอี้) - เมืองไทจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 4
เมืองไทจง - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
เมืองไทเป - ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2RENYI LAKE HOTEL หรือ ระดับ เทียบเท่า 3
3STAY HOTEL หรือ ระดับ เทียบเท่า3
4 YIDEAR HOTEL หรือ ระดับ เทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ